SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TULCON SA WE WROCŁAWIU INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – DZIAŁKA WRAZ Z BUDYNKIEM – NR 4014/9 – POŁOŻONEJ W OSTRZESZOWIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 26

tulcon-27-ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-nieruhomosc-z-budynkami-w-ostrzeszowie.jpgSyndyk masy upadłości Tulcon SA we Wrocławiu (KRS 0000183664), informuje o rozpoczęciu procedury sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka wraz z budynkiem –  nr 4014/9 – położonej w Ostrzeszowie przy ul. Kościuszki 26, KW nr KZ1O/00040686/6, za kwotę nie niższą niż 567.000 zł. netto.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w kancelarii syndyka przy ul. Akacjowej 4N lok. 2/13, 55-040 Ślęza, lub pod numerem tel. kom. 609 14 68 34, stacjonarny 71 715 11 37 oraz drogą elektroniczną:, lw@mbkkancelaria.pl , biuro@mbkkancelaria.pl

Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – TULCON budynek socjalny” należy składać w kancelarii syndyka w terminie do 26 czerwca 2024 roku do godziny 12.00.

Oferta winna zostać złożona zgodnie z regulaminem sprzedaży.

Powinna zawierać :

– dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi;

– oferowaną cenę;

– oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży;

– oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży;

– oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu oferty;

– oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu oferty, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży;

– potwierdzenie wpłacenia wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, niestawienia się do umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka.

Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez syndyka. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 67 1600 1462 0006 5403 6221 2001 prowadzony w BGŻ BNP Paribas.

Syndyk w celu uzyskania jak najwyższej ceny sprzedaży, zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej pomiędzy oferentami, których oferty cenowe są nie niższe niż 95 % (dziewięćdziesiąt pięć) zaoferowanej ceny najwyższej.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, a także wyboru którejkolwiek oferty.

Uprawnienie to przysługuje syndykowi do czasu otwarcia ofert. 

Sprzedaż może zostać jednak unieważniona również po otwarciu ofert, jeżeli w obwieszczeniu był błąd uniemożliwiający przeprowadzenie sprzedaży.

scroll to top