SYNDYK MASY UPADŁOŚCI JACKA BIESALSKIEGO JAKO OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZY UL. KUSTRONIA W GRUDZIĄDZU

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-udzial-w-mieszkaniu-w-Grudziadzu.jpg

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości Jacka Biesalskiego, którego postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt OL10/GUp-s/119/2023, prawo własności nieruchomości lokalowej przysługującego w 1/2 części upadłemu Jackowi Biesalskiemu, położonej w miejscowości Grudziądz, ul. Kustronia 5 lok. nr 5, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o TO1U/00034430/1

za cenę nie niższą niż 159 000,00 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2024 r. osobiście lub listem poleconym na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Michalak, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz.

Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym o godzinie 10.00 w biurze syndyka Anny Michalak, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz w dniu 28 maja 2024 r.

Warunki sprzedaży w trybie z wolnej ręki oraz operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego udostępnione są do wglądu w biurze syndyka Anny Michalak, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 796 019 197 lub pod adresem sekretariat@biurosyndyka.com

scroll to top