SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MEBLOTEQ SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI Z/S W POZNANIU SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI WCHODZĄCE W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI WIERZYTELNOŚCI

ef-149.jpg

Syndyk masy upadłości MEBLOTEQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Poznaniu sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości wierzytelności od FMT TOMTEQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie, wynikające z zatwierdzonej V uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym toczącym się pod sygn. akt XI GUp 358/19, tj. zaliczonej do II kategorii kwoty 2.320.337,56 zł oraz 9.676.622,69 zł wierzytelności warunkowej oraz zaliczonej do III kategorii kwoty 70.084,56 zł i 2.171.821,16 zł wierzytelności warunkowej,

za najkorzystniejszą dla masy upadłości cenę.

Oferty należy składać pisemnie do kancelarii syndyka pod adres: Piotr Kondek, ul. Śniadeckich 17/5, 60-773 Poznań w terminie do dnia 31 lipca 2024r., przy czym liczy się data stempla pocztowego.

W tym samym terminie należy wpłacić na rachunek bankowy upadłej spółki o numerze 54 1020 4160 0000 2802 0240 1750 nieoprocentowane wadium, przy czym za termin przyjmuje się datę uznania na rachunku upadłej spółki.

Wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia wierzytelności, a w przypadku braku wybrania oferty danego oferenta, zostanie ono zwrócone w terminie 14 dni.

W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności, wadium przepada na rzecz masy upadłości.

Nabywca zostanie wyłoniony przez syndyka w terminie do 12 sierpnia 2024 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyłonienia nabywcy oraz sprzedaży wierzytelności w każdym czasie.

Informacje Syndyk Piotr Kondek tel.: 502 202 999, e-mail: kondek@poznet.pl

scroll to top