UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI GRZEGORZA SZYMALI OGŁASZA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM W ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ – OBRĘB WIŚNIOWA, GMINA ŚWIDNICA, POWIAT ŚWIDNICKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-dom-wisniowa-woj.-dolnoslaskie-1.jpg

Syndyk masy upadłości Grzegorza Szymali ogłasza sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej w granicach działki o nr ewidencyjnym 11/21 AM–1 o powierzchni 1499 m2 obręb Wiśniowa, gmina Świdnica, powiat świdnicki, dla którego to prawa prowadzona jest księga wieczysta numer SW1S/00050996/9 przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych,

za cenę wywoławczą nie niższą niż 780.900,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Warunki sprzedaży:

  1. Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest prawidłowe złożenie pisemnej oferty zakupu oraz wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy nr 88 1240 6768 1111 0011 2800 1418.
  2. Oferty wraz z dokumentami oraz oświadczeniami wymaganymi w Regulaminie Sprzedaży należy składać do dnia 12 lipca 2024 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Syndyka, ul. Krakowska 56-62/Bud. M, 50-425 Wrocław osobiście lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres (decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka).
  3. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka (adres jw.) w dniu 12 lipca 2024 r. o godz. 15:00.

Dalsze szczegółowe warunki sprzedaży i wymagania co do oferty zawarte są w Regulaminie Sprzedaży, który jest udostępniany zainteresowanym w Kancelarii Syndyka oraz po zgłoszeniu chęci jego otrzymania pod adresem: kancelaria@milek.com.pl lub nr tel. 71 783 99 38.

Regulamin Sprzedaży oraz operat szacunkowy można także pobrać ze strony www.syndyk-milek.pl.

scroll to top