UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelność.jpg

Syndyk masy upadłości w postępowaniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert wierzytelności o wartości nominalnej 65 803,30 zł,  przysługującej masie upadłości wobec Getin Noble Banku S.A. w upadłości. Wierzytelność została zgłoszona na listę wierzytelności.

Cena sprzedaży wierzytelności wynosi 15 000 zł

Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 1 500 zł  (jeden tysiąc pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości nr   10 1050 1575 1000 0090 9512 4443  należy składać do dnia 2  sierpnia  2024 r.  na adres: Biura Syndyka Pawła Dłużniewskiego  w Warszawie, 01-141, ul. Wolska 84/86 lok. 210 (osobiście w godzinach pracy kancelarii lub pocztą – decyduje data doręczenia na podany adres)  z napisem na kopercie „ oferta zakupu wierzytelności”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  5  sierpnia   2024 r.  o godz. 12.00 w Biurze Syndyka  adres jw.  

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu postępowania  konkursowego; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana przez syndyka, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie  wyznaczonym przez syndyka.  

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży  jest zapłata całej ceny sprzedaży przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Informacje o wierzytelności można uzyskać w biurze syndyka  tel. : 723 163 760; e-mail : syndyk207@wp.pl.

scroll to top