SYNDYK SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW ”ODRODZENIE” W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W OLEŚNIE SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI SKŁADNIKI MAJĄTKOWE – NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI

Mapka2.png

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 16 stycznia 2024 r. w trybie przetargu łącznie nieruchomości oraz ruchomości funkcjonalnie, technicznie związane z nieruchomościami, które służyły Spółdzielni do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji mebli,

za łączną cenę nie niższą niż kwota 8.971.565,00 zł netto,

słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100, (w razie obowiązku podatkowego VAT cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności).

Sprzedaży łącznej podlegają:

1/. nieruchomości, które zostały oszacowane na łączną kwotę 8.452.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności):

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00009168/0 obejmująca działkę nr 1394, o powierzchni 0,8520 ha

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00046839/6 obejmująca działkę nr 1395 w udziale wynoszącym 7189/10000 części w tej działce o powierzchni 0,0897 ha

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00015574/4 obejmująca działkę nr 1396, o powierzchni 0,5843 ha

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00015574/4 obejmująca działkę nr 1399, o powierzchni 0,0360 ha

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00048595/7 obejmująca działki nr 1401 i 1402, o powierzchni 0,3209 ha

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00048451/6 obejmująca działkę nr 1406 stanowiącą udział w drodze dojazdowej w udziale wnoszącym 5306/10000 części w tej działce, o powierzchni 0,1000 ha

2/. ruchomości funkcjonalnie, technicznie związane z w.w. nieruchomościami, wyszczególnione w zestawieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży, o wartości  519.565,00 zł netto, słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100

za cenę nie niższą niż 8.971.565,00 zł netto;

słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 netto, z zastrzeżeniem że w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności.

Termin składania ofert  –  12.02.2024 r. godz. 15:00

Syndyk masy upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży.

Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi.

Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com i telefonicznie pod numerem 531 046 739, 71 322 00 85.

scroll to top