SYNDYK SPRZEDA PIĘKNY DOM W MICHAŁOWICACH – GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT KRAKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

syndyk-sprzeda-dom-ardobiejewska.pl-syndyk-ogłasza-syndyk-upadlosc-konsumencka-syndyk-michalowice-krakow.jpg

syndyk-sprzeda-dom-ardobiejewska.pl-syndyk-ogłasza-syndyk-upadlosc-konsumencka-syndyk-michalowice-krakow.jpg

Gazeta Wyborcza Kraków – 27.04.2021

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 1. Przedmiot Konkursu ofert:

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej numer 823/6 o powierzchni 0,1050 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Michałowice przy ul. Wichrowe Wzgórze nr 10, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR1S/00017654/8 wraz z udziałem 1/15 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 824, 816/7 i 823/2, objętej księgą wieczystą KR1S/00027529/6.

Nieruchomość jest zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 283,50 m2.  Budowa domu zakończona została w 2006 r. Budynek posiada 3 kondygnacje (piwnice, parter, poddasze). Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z bali drewnianych uszczelnionych warkoczami z wiór drewna. Ogrzewanie podłogowe na parterze, na poddaszu – kaloryfery panelowe. Na parterze znajduje się kominek z płaszczem wodnym.

 1. Cena wywoławcza:

Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 883.000,00 zł (cena minimalna).

 1. Warunki konkursu ofert:

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 88.000,00 zł wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt VIII GUp 182/19 przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 37 1050 1025 1000 0092 7347 8686.

 1. Wymogi formalne oferty:

Pisemna oferta w języku polskim powinna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko (nazwę), numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub numer KRS, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, wskazanie osoby do kontaktu oraz jej adres e-mail i numer telefonu;
 2. dowód wpłaty wadium;
 3. oferowaną cenę, nie niższą niż Cena Wywoławcza;
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym Nieruchomości i nie zgłasza uwag w tym zakresie;
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń;
 6. zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy;
 7. w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie – wymagane przepisami prawa zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych oferenta na uczestnictwo w konkursie ofert oraz na zawarcie umowy sprzedaży;
 8. w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu (lub nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości;
 9. podpis oferenta lub pełnomocnika.

Oferty należy składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Anna Kabza ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków.

Oferty należy składać w kopertach zaklejonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie oferenta wraz z widocznym napisem „NIE OTWIERAĆ -Konkurs Ofert MICHAŁOWICE”.

 1. Terminy:
 2. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r.
 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 11.00.
 4. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert, spełniających warunki konkursu opisane w Regulaminie Sprzedaży, wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona najpóźniej w dniu 4 czerwca 2021 r.  w Biurze Syndyka.
 5. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta przez syndyka, zobowiązany będzie do zawarcia  umowy sprzedaży w terminie do dnia 31 lipca 2021 r.
 1. Pozostałe postanowienia:

Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach konkursu będzie można uzyskać w Biurze Syndyka w trakcie trwania procedury konkursowej. Syndyk będzie udzielał zainteresowanym informacji pod numerem telefonu 661 671 954. Treść niniejszego obwieszczenia, Regulaminu Sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków) lub na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl.

Kraków, 20 kwietnia 2021 r.

scroll to top