SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAKŁADÓW NAPRAWCZYCH TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY S.A. W UPADŁOŚCI OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

6-1024x1024.jpg

Syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa

za cenę wywoławczą nie niższą niż 14 801 200,00 zł

Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa

Przedmiotem działalności Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. były usługi remontowo – naprawcze oraz przeglądy lokomotyw elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lokomotyw serii EU/EP07, wykorzystywanych do prowadzenia pociągów m.in. z ładunkiem intermodalnym (kontenerowym).

W skład Przedsiębiorstwa, położonego w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20, wchodzą:

1/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działek nr 6/21, 6/22, 6/24, 6/27 AM-74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie o łącznej powierzchni 29 391 m2 oraz prawo własności budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności (malarnia elektrowozów, hala „F”, niedokończona hala magazynowa, bocznica kolejowa), położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00054347/1 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

2/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działek nr 6/28, 6/30 AM–74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o łącznej powierzchni 104 094 m2 oraz prawo własności budynków przemysłowych (produkcyjno-magazynowych) stanowiących odrębny przedmiot własności, położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00108836/0 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

3/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 6/29 AM–74, obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o powierzchni 2 861 m2 oraz prawo własności budynku (budynek biurowy) stanowiącego odrębny przedmiot własności, położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00108801/6 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

4/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową, w granicach działek o nr 6/14, 6/15, 6/16 AM–74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o łącznej powierzchni 1 398 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00043417/3 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

Łączna powierzchnia działek wynosi 137 744 m2 oraz łączna powierzchnia użytkowa budynków (hal produkcyjno-magazynowych oraz budynków biurowych) wynosi 56 061,69 m2.

5/. ruchome środki trwałe oraz przedmioty niskocenne i zapasy (materiały);

6/. umowy dzierżawy i najmu zawarte przez Syndyka po dniu ogłoszenia upadłości.

Sprzedaż w niniejszym postępowaniu przetargowym obejmuje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości w gotówce i na rachunkach bankowych, należności krótkoterminowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania upadłościowego.

Atuty lokalizacji przedsiębiorstwa

● Położenie nieruchomości blisko granic z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec, co ułatwia kooperację z podmiotami z tych krajów oraz umożliwia aktywne poszukiwanie zleceń w krajach ościennych;

● Bliskość Wrocławia, który jest dużym węzłem kolejowym, z lotniskiem międzynarodowym oraz zapleczem badawczo-rozwojowym Politechniki Wrocławskiej i Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu;

● Dobre skomunikowanie Przedsiębiorstwa z linią kolejową – nieruchomości usytuowane są bezpośrednio przy linii kolejowej nr 143 z bezpośrednim czynnym zjazdem na teren nieruchomości oraz bliska lokalizacja drogi ekspresowej S8 z dwoma zjazdami Oleśnica Zachód i Północ oraz autostrady A-4;

Warunki formalne uczestnictwa w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie do dnia 30 kwietnia 2024r. (w godzinach 10:00 – 15:00) oferty spełniającej wymogi § 5 ust. 1  Regulaminu przetargu oraz wpłata do tego dnia wadium w wysokości 2.000.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości zgodnie z § 3 ust 3 Regulaminu przetargu.

Pisemna oferta, złożona w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „PRZETARG”, powinna zawierać informacje i oświadczenia o których mowa w § 5 Regulaminu przetargu.

Warunki aukcji (licytacji)

W przypadku jeżeli różnica między oferowanymi cenami zakupu będzie niższa niż 0,5% najwyższej ceny oferowanej, wówczas oferty będą traktowane jako równorzędne, a Syndyk zorganizuje aukcję (licytację) dla oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.

Szczegółowe informacje o miejscu składania ofert

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00  w Biurze Syndyka ul. Jutrzenki 19/21, 52 – 311 Wrocław.

Szczegółowe informacje o Przedsiębiorstwie oraz dokumentację warunków przetargu wraz z Regulaminem można uzyskać w Biurze Syndyka w godzinach 10:00 – 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Telefony kontaktowe: 572-677-330, 507-865-492.

W pozostałym zakresie obowiązuje Regulamin przetargu dostępny na stronach internetowych www.syndyk.info, www.ardobiejewska.pl.

Ogłoszenie o organizowanym przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ukarze się w dniu 4 kwietnia 2024r. w Gazecie Wyborczej o zasięgu krajowym. 

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2024 r.

scroll to top