SYNDYK SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW ”ODRODZENIE” W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W OLEŚNIE SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI SKŁADNIKI MAJĄTKOWE – NIERUCHOMOŚCI

si-odrodzenie-18-zdj.-1-1.jpg

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego – komisarza z dnia 10 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 20 maja 2024 r. w trybie przetargu nieruchomości za łączną cenę nie niższą niż kwota 6.339.000,00 zł netto, słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100, (w razie obowiązku podatkowego VAT cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności).

Sprzedaży łącznej podlegają nieruchomości, które służyły Spółdzielni do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji mebli, oraz które zostały oszacowane na łączną kwotę 8.452.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności):

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00009168/0 obejmująca działkę nr 1394, o powierzchni 0,8520 ha

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00046839/6 obejmująca działkę nr 1395 w udziale wynoszącym 7189/10000 części w tej działce o powierzchni 0,0897 ha

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00015574/4 obejmująca działkę nr 1396, o powierzchni 0,5843 ha

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00015574/4 obejmująca działkę nr 1399, o powierzchni 0,0360 ha

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00048595/7 obejmująca działki nr 1401 i 1402, o powierzchni 0,3209 ha

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00048451/6 obejmująca działkę nr 1406 stanowiącą udział w drodze dojazdowej w udziale wnoszącym 5306/10000 części w tej działce, o powierzchni 0,1000 ha

za cenę nie niższą niż 6.339.000,00 zł netto, słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 netto, z zastrzeżeniem że w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności.

Termin składania ofert  –  24.06.2024 r. godz. 15:00

Syndyk masy upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży.

Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi.

Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronie www.odrodzenie.com  oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.

scroll to top